P

phrase

読み方

フラーズ【仏】

意味

フレーズ(旋律線の自然な区切り)

音楽形式上のあるまとまった単位

小楽節